TÜRKÇE

Ana dilini doğru kullanan, Türk ve Dünya edebiyatını tanıyan edebi bilinç kazanmış; milli benlik kültürü yüksek, Atatürkçülüğü temel almış, Ana diline sahip çıkan yenilikçi, çağdaş bireyler yetiştirmek temel amacımızdır. Okulumuzda Türkçe dersleri işlenirken öğrencilerimizin araştıran, araştırdığını analiz eden, sorgulayan, sözlü ve yazılı ifadelerinde Türkçe dil kurallarına uyarak eserler ortaya koyan bireyler olmalarına özen gösterilir.

Misyonu ve genel amaçlar doğrultusunda okuma, dinleme, konuşma, yazma, dilbilgisi öğrenme alanlarına göre 5, 6, 7 ve 8.sınıflarda Türkçe dersleri gerçekleştirilmektedir.

Türkçe Zümresi, ortaokul öğrencilerimizin okuma-yazma gelişim süreçlerini yıl boyunca takip etmekte, değerlendirmekte ve öğrencilerimizin gelişimini desteklemektedir.

Öğrencilerimizin okuma – yorumlama becerilerini desteklemek ve bu alana ilgi uyandırmak amacıyla her yıl çeşitli yarışmalar, tiyatrolar ve kitap/yazar atölye çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Öğrencilerimizde kurum kültürüne ait bir ürünün oluşmasında pay sahibi olmanın yaratacağı mutluluğu yaşatmak, yazmaya karşı motivasyonlarına destek olmak amacıyla öğrencilerimizin ürünlerinden oluşan ve her dönem 2 tane yayınlanan YMK’NİN SESİ adlı okul gazetesi çıkarılmaktadır.


MATEMATİK

Pozitif bilimlerin ortak dilidir.

Matematik ile kazanılan problem çözme ve düşünme becerisi öğrencinin çok yönlü gelişimine katkı sağlar. Matematik zümresi olarak hedefimiz öğrencilerin matematiğe karşı olan önyargılarından kurtulmalarını sağlamak ve bakış açılarını değiştirmektir. Bu hedefler doğrultusunda uygulanan matematik programı, öğrenciyi aktif kılmak; kendi öğrenme süreci açısından daha fazla sorumluluğa yöneltmek; öğretmeye değil öğrenmeye odaklamak, değerlendirmede sonucun yanı sıra sürecin de önemini benimsetmek üzerine kurulmuştur. Belirlenen hedefler; sınıf düzeyi gereksinimleri dikkate alınarak eylem ve faaliyetlere dönüştürülür.


FEN BİLİMLERİ

Araştıran, sorgulayan, merak eden, çevresinde gözlemlediklerini teorik bilgilerle açıklayabilen, açıklayamadıklarını da oluşturduğu hipotezlerle adım adım sonuca ulaştırabilen, üretebilen, laboratuvar ortamında keyif alarak yaparak ve yaşayarak öğrenebilen öğrenciler yetiştirmek temel hedefimizdir.

STEM; Science-Fen, Technology-Teknoloji, Engineering-Mühendislik ve Mathematics-Matematik alanların birbirine entegre edilmesiyle gerçekleştirilmektedir. Projeler üretebilen öğrenciler yetiştirmek amacıyla derslerimizde STEM uygulamaları yapılmaktadır.

Bilim kulübünde belirlenen hedefler doğrultusunda deneyler ve uygulamalar keyifli bir şekilde gerçekleştirilmektedir, ayrıca yapılan çalışmalar BİLİM ŞENLİĞİNDE sergilenmektedir. Öğrencilerin fen bilimleri konularıyla yaşamları arasındaki ilişkiyi kurmalarına rehberlik edilmekte, çevrelerindeki malzemeleri kullanarak deneyler yapmalarına olanak sağlanmaktadır.


SOSYAL BİLGİLER

Sosyal Bilgiler dersi olarak temel amacımız Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda kendi kültürüne bağlı, diğer kültürlere saygılı, farklılıkları zenginlik olarak gören, günlük gelişmeleri ve değişimleri izleyen, çözüm yollar arayan, sorgulayan, üretken, sosyal duyarlılığı ve çevre bilinci gelişmiş, çağdaş, evrensel boyutta düşünebilen, Cumhuriyet kazanımlarını benimsemiş, demokrasiyi yaşam biçimi olarak gören bireyler yetiştirmektir. Sosyal Bilgiler dersi öğrenciyi hayata hazırlayan, derste öğrendiği bilgileri günlük yaşamında kullanabilme fırsatı veren bir derstir. Bu nedenle dersimizin içeriğindeki temel kavramlar, birey ve toplum ilişkisi, içinde yaşadığımız dünya ve tarihsel gelişimi, coğrafi bilgiler ve tarihi olaylar yer almaktadır.


GÖRSEL SANATLAR

Eğitimin ilk yıllarında çocuklar kendini ifade ederken resimlerini araç olarak kullanırlar. Bu yüzden görsel sanatlar dersi öğrencilerin hem rahatlamalarını sağlayan hem de sanatsal etkinliklerle yaratıcılıklarını geliştiren bir süreç olur.

Bu süreç içinde öğrencilerimizin yeteneklerinin ortaya çıkarılması, özgün düşünebilmeleri, hayal güçlerini geliştirebilmeleri, sanatsal kavramları öğrenmeleri aynı zamanda Türk ve dünya sanatçıları hakkında da bilgi sahibi olmaları temel hedefimizdir.


BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

Okulumuzda sahip olduğumuz olanakları kullanarak öğrencilerimize beden eğitimi derslerinde ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yönlendirildikleri branşlarda antrenman yapmalarını ve lisans sahibi olmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Basketbol, voleybol, futbol, tenis, yüzme dallarında temel becerileri kazandırmaktayız.

Beden Eğitimi Bölümü, okul takımlarının oluşturulması ve her öğrencimizin ilgi ve beceri seviyesi doğrultusunda okul takımlarına yönlendirilmesi için düzenlemeler yapmaktadır. Okulumuzdaki tüm öğrencilerin katılabileceği turnuvalar da yıl içerisinde organize edilmektedir.


MÜZİK

Kendilerini müzik ve hareket yoluyla ifade edebilen, yaratıcı ve estetik bilinci olan, duyarlı, müzik kültürüne sahip bireyler yetiştirmek ana hedefimizdir. Bu hedef doğrultusunda öğrencilerimizin müzikal, sosyal, bedensel ve duygusal gelişimini bir bütün olarak destekleyen çalışmalar yaparken öğrencilerimizi yetenekleri doğrultusunda enstrümanlara yönlendirerek temel müzik dersinin yanı sıra en az bir enstrümanı iyi bir şekilde çalmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. (Enstrümanlarımız PİYANO, GİTAR, KEMAN, YAN FLÜT, BAĞLAMA, RİTİM )


BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Bilişim teknolojileri hayatın pek çok alanına yerleşmiş, hemen her sektörde işleyişin olmazsa olmaz bir parçası haline gelmiştir. Bu sektörlerin en önemlisi de eğitim sektörüdür. Okulumuzda 3.sınıftan itibaren başlayan Bilişim dersi İngilizce olarak Apple Laboratuvarında yapılmaktadır. Tüm öğrencilerimizin, temel bilgisayar kavramlarını tanıyan ve etkin kullanan, yazılım ve donanım konusuna hâkim, sosyal medya, bilgisayar & Internet’i doğru ve yararlı biçimde kullanan, Internet etiği konusunda hassas ve bilinçli, günlük hayatında bilgi teknolojilerini beceriyle kullanabilen öğrenciler olarak yetiştirmek temel hedefimizdir.